Social ångest

Social fobi är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna. Utan behandling är det få som förbättras. Det finns god evidensen för att kognitiv beteendeterapi (KBT) är en effektiv behandlingsmetod. Särskilt starka effekter erhålls vid kognitiv terapi enligt Clark & Wells modell för social fobi.

Innehåll:

Utbildningsdagen syftar till att ge kunskaper i denna och fokuserar på följande:

  • Centrala processer som vidmakthåller social fobi enligt den kognitiva modellen
  • Att lära sig utveckla en patientspecifik modell för vidmakthållande
  • Hur behandling med kognitiv terapi för social fobi går till, med utgångspunkt i den patientspecifika modellen för vidmakthållande. Särskilt fokus kommer ligga på de behandlingsinterventioner som är specifika för just denna behandlingsmetod.

Vår förhoppning är att fler patienter med social fobi ska erbjudas evidensbaserad behandling i primärvården. Målet med dagen är att deltagare ska kunna tillägna sig goda kunskaper för att på den egna mottagningen kunna behandla patienter med kognitiv terapi. 

Föreläsare:

Johan Lundin är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av kognitiv behandling av Social fobi, Paniksyndrom och PTSD, bland annat från IAPT i England och från Gustavsbergs vårdcentral. Johan handleder psykologer och bedriver ett nära samarbete med författarna till de kognitiva behandlingsmanualerna. Johan arbetar för närvarande tillsammans med Anke Ehlers och Nick Grey i ett handledningsprojekt kring PTSD.