PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) betraktats ibland som en diagnos som per definition bör behandlas i psykiatrin. Det ingår dock i primärvårdens uppdrag att behandla mild till måttlig psykisk ohälsa, oavsett problematikens karaktär. PSTD bör således kunna behandlas även i primärvården.

Det finns starkt stöd för att trauma-fokuserad kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektiv vid behandling av PTSD. En variant av detta, kognitiv terapi enligt Ehlers och Clark för PTSD, har utöver starka behandlingseffekter också visat sig innebära att patienter till stor utsträckning stannar kvar i behandling (litet bortfall). Utbildningsdagen syftar till att ge kunskaper i kognitiv terapi för PTSD och fokuserar på följande:    

 Innehåll:

  • Centrala processer som vidmakthåller problematiken enligt den kognitiva modellen för PTSD
  • Att lära sig utveckla en patientspecifik modell för vidmakthållande
  • Hur behandling med kognitiv terapi för PTSD går till, med utgångspunkt i den patientspecifika modellen för vidmakthållande

Vår förhoppning är att fler patienter med PTSD ska erbjudas evidensbaserad behandling i primärvården. Målet med dagen är att deltagare ska kunna tillägna sig goda kunskaper för att på den egna mottagningen kunna behandla patienter med kognitiv terapi.

Föreläsare:

Johan Lundin är legitimerad psykolog och har lång erfarenhet av kognitiv behandling av social fobi, paniksyndrom och PTSD, bland annat från IAPT i England och från Gustavsbergs vårdcentral. Johan handleder psykologer och bedriver ett nära samarbete med författarna till de kognitiva behandlingsmanualerna. Johan arbetar för närvarande tillsammans med Anke Ehlers och Nick Grey i ett handledningsprojekt kring PTSD.