Oro och ältande/GAD

Till primärvården kommer många som besväras av oro och ältande. Det kan ofta vara personer med GAD men även depression eller subkliniska besvär.

Innehåll:

Sedan 2017 har Gustavsbergs vårdcentral erbjudit metakognitiv gruppbehandling till patienter som besväras av oro och ältande (med eller utan GAD-diagnos). Gruppbehandlingen är transdiagnostisk och följer en översatt manual av McEvoy et al. (2015).

Metakognitiv behandling har i ett flertal studier visat sig ha evidens vid behandling av generaliserat ångestsyndrom (GAD). Behandlingen har även visat sig effektiv vid oro och ältande vid annan ångestproblematik eller depression. Metakognitiv behandling fokuserar på de processer som ligger bakom oro och ältande, snarare än innehållet i tankarna. McEvoy et al. (2015) har utvärderat behandlingsupplägget med goda resultat. På Gustavsbergs Vårdcentral utvärderar vi löpande våra gruppbehandlingar.

Syftet med utbildningsdagen är att du ska få en grundlig genomgång av denna behandlingsmodell. Under utbildningsdagen kommer du att lära dig

  • Centrala processer som vidmakthåller problematiken enligt den metakognitiva modellen
  • Behandlingens olika komponenter och hur de presenteras för, och anpassas till, den individuella patienten
  • Hur du kan bemöta olika svårigheter som är vanliga under behandlingen
  • Hur behandlingen kan levereras i gruppformat

Målet med dagen är att du ska kunna tillämpa och utvärdera McEvoys metakognitiva behandlingsmanual för oro och ältande.

Föreläsare:

Mari Benzer är legitimerad psykolog och har arbetat på Gustavsbergs vårdcentral sedan 2015. Mari har arbetat kliniskt med vuxna och varit delaktig i implementering av behandlingsmetoder. Mari har de senaste åren verkat som teamledare för psykosociala teamet vid Gustavsbergs vårdcentral och genomgår specialistutbildning. Lång klinisk erfarenhet av behandling av generaliserat ångestsyndrom.

Måndag, 18/11, kl. 09.00-16.30 (Fullbokad!)

Gustavsbergs vårdcentral