Forskning och utveckling

Är Du stressad eller utmattad?

Karolinska Institutet och Gustavsbergs Vårdcentral i Stockholm bedriver en studie där effekten av Internetbaserad psykologisk behandling undersöks för stressrelaterad ohälsa. Stressrelaterad ohälsa är när stressfaktorer leder till förändringar i ditt mående och påverkar hur du fungerar i vardagen. Vanliga symtom är energilöshet, koncentrationssvårigheter, rastlöshet, irritabilitet samt svårigheter att hantera krav och prestera under tidspress.

Internetbaserad behandling för att minska stress har i tidigare studier visat sig vara effektiv, men det är ännu oklart vilken typ av behandling som är mest hjälpsam. 

www.stressad.nu kan du läsa mer om studien och anmäla intresse för deltagande.  För att delta i studien måste du vara mellan 18 och 65 år och ha tillgång till dator med internetuppkoppling. Studiedeltagare kan vara bosatta var som helst i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Lindsäter, leg. psykolog, medicine doktor Karolinska Institutet

Telefon: 08-7187491

e-post: elin.lindsater@sll.se

Ansvarig forskare: Professor Erik Hedman-Lagerlöf, Karolinska Institutet

Bakgrund och syfte

Många söker hjälp för psykiska och fysiska besvär som är kopplade till hög stress under lång tid, och många önskar få psykologisk behandling. Tyvärr är väntetiderna ofta långa och det finns ett behov av att utveckla behandlingsformer som har hög tillgänglighet och kan nå ut till fler. Olika typer av internetbaserade behandlingar har visat sig kunna minska stress, men det är ännu oklart precis vilken typ av behandling som är mest hjälpsam. Med den här forskningen vill vi jämföra två internetbaserade behandlingar för stressrelaterad ohälsa. Syftet är att bygga mer kunskap om vilken typ av behandling som är mest hjälpsam, så att personer som lider kan erbjudas snabb och effektiv vård.

Internetbaserad behandling för stressrelaterad psykisk ohälsa
De senaste åren har det blivit allt vanligare att förmedla psykologisk behandling via Internet. Fördelen med detta är att behandling blir mer tillgänglig och kan utföras oberoende av var en person bor i förhållande till vårdgivaren och vid den tid som passar patienten bäst. Internetförmedlad psykologisk behandling för stressrelaterad psykisk ohälsa har i tidigare studier visat sig vara effektiv för att minska stress och öka funktionsnivå.

De internetbehandlingar som utvärderas i studien är strukturerade självhjälpsprogram som är indelade i 12 delar (moduler). Behandlingarna sker helt digitalt via en säker internetsida som deltagaren kommer åt med ditt BankID via 1177 Vårdguiden. Deltagare arbetar med en modul per vecka och har sammanlagt 12 veckor på sig att gå igenom hela sin behandling. Varje modul består av en text som en läser och övningar en gör i sin vardag. Texterna kan vara ganska omfattande och en behöver vara inställd på att genomföra praktiska uppgifter på egen hand. För god effekt behöver en kunna avsätta ca 4 till 6 timmar/vecka för arbete med behandlingen. Detta innebär inte att en aktivt sitter ner med behandlingen under en timme, utan att arbetet på ett kontinuerligt sätt integreras i ens dag.

Under behandlingens gång har deltagaren regelbunden kontakt med sin behandlare via meddelanden de skickar till varandra i behandlingens webbplattform. Behandlaren svarar på frågor och ger feedback på deltagarens arbete. Var tredje vecka fyller en som behandlingsdeltagare i självskattningsskalor med frågor om sitt mående, så att behandlaren kan följa hur det går. Behandlingarna omfattar inga fysiska träffar utan sker helt på distans.

Hur går studien till?
Behandlingarna genomförs som ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO). Studien undersöker behandlingarnas effekt på deltagares psykiska mående, kognitiva funktioner och sjukskrivning.                                                                                                              
För att göra det möjligt att utvärdera behandlingarna får deltagare besvara frågeformulär om sitt mående under studien. Frågeformulären besvaras via studiens hemsida på Internet. Följande mätningar med frågeformulär ingår i studien:

  • En stor mätning vid anmälan
  • En stor mätning inför behandling
  • En liten mätning var tredje vecka under behandling
  • En stor mätning efter behandling
  • En stor uppföljningsmätning 12 respektive 24 månader efter påbörjad behandling

Kognitiva funktioner mäts med ett antal praktiska test som genomförs på en läsplatta eller en dator med separat muspekare. Dessa genomförs inför behandlingsstart, efter avslutad behandling samt 12 och 24 månader efter att behandlingen påbörjades.

Sjukskrivningsdata inhämtas från Försäkringskassan från 1 år före behandlingsstart upp till 2 år efter behandlingsstart.

Vid anmälan kommer deltagaren att få lämna sina personuppgifter, lämna sitt samtycke till att delta i studien samt fylla i ett flertal frågeformulär om sig själv. Anmälningsproceduren beräknas ta ca 30-45 minuter.

Anmälan är inte bindande. Inom tre veckor efter anmälan kommer du att kontaktas av en psykolog för att boka ett bedömningssamtal.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Lindsäter, leg. psykolog, medicine doktor Karolinska Institutet

Telefon: 08-7187491, e-post: elin.lindsater@sll.se