Fler skattningsinstrument

OCD: 

ChOCI (Children’s Obsessive Compulsive Inventory):

Består av 39 frågor om tvång indelade i fyra delskalor. Svenska normer finns ej. (Shafran, Frampton, Heyman, Reynolds, Teachman & Rachman, 2003).

Tillgänglighet:

OCI-CV child version Swedish.pdf (kunskapsstodforvardgivare.se)

Referenser:

Foa, E. B., Coles, M., Huppert, J. D., Pasupuleti, R. V., Franklin, M. E. & March, J. (2010). Development and Validation of a Child Version of the Obsessive Compulsive Inventory. Behavior Therapy, 41(1), 121-132. https://doi.org/10.1016/j.beth.2009.02.001

Separationsångest

SAI (The Separation Anxiety Inventory for Children):

Självskattningsformulär för att fånga symtom på separationsångest. Graden av undvikande skattas på en femgradig Likertskala för 12 olika separationssituationer, till exempel att gå till skolan eller sova i egen säng.

Tillgänglighet:

Via Natur & kultur
https://www.nok.se

GAD

PSWQ-C (Penn State Worry Questionnaire for Children):

PSWQ-C är en anpassning av vuxenversionen PSWQ för att mäta oro hos barn 7-17 år. Skalan består av 14 frågor i form av påståenden som skattas på en femgradig skala. Det finns ingen svensk normering gjord för PSWQ-C. Däremot finns amerikanska och holländska normer (Muris, Meesters & Gobel, 2001).

Tillgänglighet:

https://digital.nok.se/web/site-1089711/state-jurdgmjqgircytzr/page-1089742

Referenser:

Chorpita, B. F., Tracey, S. A., Brown, T. A., Collica, T. J., & Barlow, D. H. (1996). Assessment of worry in children and Adolescents: an adaptation of the Penn state worry questionnaire. Behaviour Research and Therapy, 35(6), 569-581. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(96)00116-7

Licensinnehavare och/eller distributör (Adress/hemsida):

Copyright innehas av Bruce F. Chorpita, som kan kontaktas för skalor, poängsättningsinstruktioner och normtabeller (amerikanska) utan kostnad: Bruce F. Chorpita, Department of Psychology, University of Hawaii at Manoa, 2430

Campus Road, Honolulu HI 96822, USA. chorpita@hawaii.edu.

Social fobi

SPAI-C (Social Phobia Anxiety Inventory for Children):

Består av 26 frågor och är utvecklad för barn 8-14 år (Beidel, 1995). Finns även föräldradel. Svenska normer finns men är ej publicerade (Andersson M.) Obs! Rättigheter via upphovsman (Beidel) eller godkänt via professor Lars-Göran Öst. 

Beidel C.D., Samuel M.T., Morris T.L., A new inventory to assess childhood social anxiety and phobia: The Social Phobia and Anxiety Inventory for Children. Department of Psychology, West Virginia University, MGW, West Virginia, United States Psychological Assessment (Impact Factor: 2.99). 02/1995; 7(1):73-79 https://doi.org/10.1037/1040-3590.7.1.73

PTSD

CPSS (The Child PTSD Symptom Scale):

Består av 17 frågor om symtom efter upplevd skrämmande händelse (Foa, Feeny & Treadwell, 2001). Svenska normer finns inte. Obs! Rättigheter via upphovsman (Foa).

Engelsk version:

https://www.aacap.org/App_Themes/AACAP/docs/resource_centers/resources/misc/child_ptsd_symptom_scale.pdf

Svensk version:

Via Natur & kultur
https://www.nok.se

CRIES (Children’s Revised Impact of Event Scale):

Finns i två versioner: CRIES-8 och CRIES-13. De består av 8 respektive 13 frågor och kan användas från 8 år och uppåt. CRIES-8 har subskalor för återupplevande och undvikande medan CRIES-13 också har subskala för överspändhet.  CRIES-8 rekommenderas av upphovsmannen. Finns översatt till flera språk. (Dyregrov,A., Horowitz, M.J., Smith,P. & Yule, W. (Copyright Children and War Foundation, 1998.)

Tillgänglighet:

http://www.childrenandwar.org/wp-content/uploads/2011/06/Anvisningar-CRIES-8_se.pdf

Instruktioner och poängsättning:

http://www.childrenandwar.org/wp-content/uploads/2011/06/Anvisningar-CRIES-8_se.pdf

Översättningar på olika språk:

https://www.childrenandwar.org/projectsresources/measures/

Specifik fobi

Specifik fobi-skalan:

Depression

MADRS-S (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale):

MADRS-S är en skattningsskala som är speciellt utvecklat för att vara känslig för förändring i grad av depression. Patienten skattar 9 symtom på depression senaste 2 veckorna. Formuläret har goda psykometriska egenskaper, är utprovat för vuxna och fritt att använda.

Till skattningsskalan:

MADRS-Sjalvskattning.pdf (viss.nu)

CDI (Children’s Depression Inventory):

Finns i kortversion och långversion med 10 respektive 27 items med tre meningar där barnet ska välja det påstående som stämmer bäst för hur barnet har känt sig de senaste två veckorna. Varje item poängsätts från 0-2 (Kovacs, 1992). Kan användas i åldern 6-17 år, gäller emotionella problem och differentierar ej mellan ångest och depression. Inga specifika frågor kring suicidtankar. Förlagd.

Licensinnehavare och/eller distributör (Adress/hemsida):

https://storefront.mhs.com/collections/cdi-2

MFQ (Mood and Feelings Questionnaire):

Screeningformulär för depression i åldern 8-18 år. MFQ består av en serie beskrivande meningar om hur patienten nyligen har gjort och känt.

Besvaras på en 3-gradig Likertskala. Alla formulär finns i en kort- och en långversion och är översatta till svenska. De tillgängliga versionerna är Självrapportering Barn, Självrapportering Vuxen, Föräldrarapportering Pojke och  Föräldrarapportering Flicka.

Licensinnehavare och/eller distributör (Adress/hemsida)

https://devepi.duhs.duke.edu/measures/the-mood-and-feelings-questionnaire-mfq/

Svensk version:

https://digital.nok.se/web/site-1089711/state-jurdgmjqgircytzr/page-1089742

Utagerande beteende:

ECBI: Eyberg Child Behavior Checklist (ECBI): 

Innehåller 36 items med föräldraskattning av barnets utagerande. Instrumentet täcker åldrarna 2-16 år och anses ha goda psykometriska egenskaper. Normer och svensk översättning finns, förlagd hos Hogfree/Psykologiförlaget och beställs därifrån. Svenska normer finns i Axberg m.fl. (2008).

Referenser:

Axberg, U., Johansson Hanse, J. & Broberg, A. G. (2008). Parents’ description of conduct problems in their children – A test of the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) in a Swedish sample aged 3-10. Scandinavian Journal of Psychology, 49(6): 497-505. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2008.00670.x

Licensinnehavare och/eller distributör (Adress/hemsida):

http://www.hogrefe.se/Klinisk-psykologi/Personlighetstest/ECBISESBI-R---EYBERG-CHILD-BEHAVIOR-INVENTORY-SUTTER-EYBERG-STUDENT-INVENTORY--REVISED/

Sömn

ISI:

Formuläret består av 7 frågor om sömn och attityden till sömn. Varje fråga skattas 0-4 avseende hur nöjd man är med sin sömn. ISI finns i vuxenversion och språket har barnanpassats via mottagningen Hamnen, Stockholms läns landsting. Se bilaga 1. (Bastien, Vallières & Morin, 2001).

Tillgänglighet:

Se bilaga i vägledningsdokumentet:

Sömnstörning hos barn och unga med psykisk ohälsa (rev 2017) (kunskapsstodforvardgivare.se)