En stegvis vårdmodell

Utbildningsdagen syftar till att presentera en modell för stegvis vård för de vanligaste psykiatriska tillstånden i primärvården: ångest, depression, stressrelaterad ohälsa och sömnproblem. Detta för att, utifrån primärvårdens förutsättningar, öka andelen patienter som erhåller evidensbaserad psykologisk behandling.

Innehåll:

  • Effektiv bedömning/identifiering av vanliga tillstånd
  • Hur guidad självhjälp kan användas som behandlingssteg 1
  • Fördjupad bedömning i de fall guidad självhjälp inte varit tillräckligt hjälpsam
  • Hur individuell, manualbaserad, behandling kan användas som behandlingssteg 2
  • Strukturerad användning av självskattningsformulär som informationskälla i bedömning och för att utvärdera effekter av behandling

Målet med dagen är att deltagare ska kunna tillämpa innehållet, i sin helhet eller utvalda delar, på den egna mottagningen. Innehåll i föreslagna behandlingar kommer uteslutande att vara kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi ser dock den stegvisa vårdmodellen som en ram/struktur, i vilken innehåll kan variera över tid.

Föreläsare: 

Elin Lindsäter är legitimerad psykolog och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institutet. Hon disputerar under hösten 2019 på en avhandling som handlar om behandling av stressrelaterad ohälsa, ett område som hon arbetat med kliniskt under de senaste 10 åren. Elin har varit drivande i flera behandlingsstudier i primärvården. Hon har hållit återkommande utbildningar om stressrelaterad ohälsa runt om i Sverige och handleder kontinuerligt psykologer inom området.

Mari Benzer är legitimerad psykolog och har arbetat på Gustavsbergs vårdcentral sedan 2015. Mari har arbetat kliniskt med vuxna och varit delaktig i implementering av behandlingsmetoder. Mari har de senaste åren verkat som teamledare för psykosociala teamet vid Gustavsbergs vårdcentral och genomgår specialistutbildning. Lång klinisk erfarenhet av behandling av generaliserat ångestsyndrom.

15/10 eller 21/10, 2019, kl. 09.00-16.30

Gustavsbergs vårdcentral

Anmäl dig här!