En stegvis vårdmodell

Gustavsbergs vårdcentral har flera gånger erbjudit utbildningsdagar som syftat till att presentera en modell för stegvis vård för de vanligaste psykiatriska tillstånden i primärvården: ångest, depression, stressrelaterad ohälsa och sömnproblem. Detta för att, utifrån primärvårdens förutsättningar, öka andelen patienter som erhåller evidensbaserad psykologisk behandling. Utbildningarna har fokuserat på:

  • Effektiv bedömning/identifiering av vanliga tillstånd
  • Hur guidad självhjälp kan användas som behandlingssteg 1
  • Fördjupad bedömning i de fall guidad självhjälp inte varit tillräckligt hjälpsam
  • Hur individuell, manualbaserad, behandling kan användas som behandlingssteg 2
  • Strukturerad användning av självskattningsformulär som informationskälla i bedömning och för att utvärdera effekter av behandling

Målet med utbildningarna harvarit att deltagare ska kunna tillämpa innehållet, i sin helhet eller utvalda delar, på den egna mottagningen. Innehåll i föreslagna behandlingar kommer uteslutande att vara kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi ser dock den stegvisa vårdmodellen som en ram/struktur, i vilken innehåll kan variera över tid.

Vår senaste utbildningsdag finns dokumenterad på film, uppdelad i tre delar.

Stegvis vård - del 1

Stegvis vård - del 2

Stegvis vård - del 3