PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) ingår i primärvårdens uppdrag att behandla när problematiken är mild till måttlig. Det finns speciella anpassningar av evidensbaserad behandling för PTSD till just primärvårdens förutsättningar.

Under hösten 2020 erbjöds i samarbete med HSF utbildning i primärvårdsanpassad Prolonged exposure (PE).

Utbildningen leddes av Maria Bragesjö och erbjöds inom ramen för implementeringen av det regionala vårdprogrammet för PTSD som lanserades under 2019.

Utbildningen filmatiserades och finns att tillgå här:

Endagsutbildning - Prolonged Exposure