Analysplattformen

SUPRA utvecklar en analysplattform som kan hjälpa vårdgivare att driva sitt kvalitetsarbete för behandlingar av depression och ångest.

SUPRA har en central analysplattform. Den ger uppkopplade vårdgivare tillgång till visualisering och  analys av sina egna data. Har vårdgivaren dessutom ett samtycke för att få genomföra centralt kvalitetsarbete kan dessa data utökas med andra system och register. Med detta menas exempelvis patientadministrativa system (PAS) där data såsom besöksdatum, klinik, diagnos- och åtgärdskoder samlats.

Med PAS-data kan det byggas vårdepisoder som inkluderar patientprofiler, patientrapporterade mått och effekter och som kan väga in om patienten exempelvis sökt vård på annan enhet. Dessa beräkningar kan också användas för att synliggöra resursförbrukning. 

SUPRA ger också behandlarna vid enheten möjlighet att tillsammans med sina patienter följa symtomutvecklingen under pågående behandling. Grafer för de formulär som administreras kan synliggöras via det digitala system som enheten valt för administration av frågeformulären och dessa kan vara underlag för behandlingsutvärdering om behandlaren så önskar.

Enheten får alltså två saker. Dels ett stöd för behandlaren att systematiskt kunna följa sina interventioner via mätningar under behandlingens gång för sin patient, dels en genomarbetad sammanställning av utvärderingar på sina behandlingar och en möjlighet att på gruppnivå erhålla en visualisering av sina resultat. Såsom de ser ut i realtid. 

Så fungerar analysplattformen

Vårdgivaren ger patienterna tillgång till mätbatteriet via den digitala lösning som valts (ett exempel är Stöd och behandlingsplattformen) efter att diagnos relevant för SUPRA konstaterats. Den följer också upp att patienten fyller i formulären och påminner om detta, samt skickar en fil till IVBAR med enhetens samlade data för analys.

Vårdgivaren kan sedan, via säker inloggning, utforska sin egen verksamhet och på aggregerad nivå jämföra sig med andra vårdgivare. Varje vårdgivare ansvarar för sina uppgifter på plattformen och driftsorganisationen agerar endast personuppgiftsbiträde.

Det är primärt patientrapporterade uppgifter och uppgifter från befintliga datasystem (patientadministrativa system) som kommer att användas i SUPRA. I en del fall kommer uppgifter tillhörande samma patient inom ett landsting men insamlade från olika vårdgivare mellan vilka det råder sekretess att behövas samköras. För att möjliggöra detta kommer patienterna att behöva lämna sitt samtycke.